TEXT

Miercuri, 12 decembrie 2018, ora 17.30, Adunare Generală a Asociaţiei LTNB Medgidia, la sediul liceului. Obligatoriu prezenţa a cel puţin un reprezentant pe clasă.

luni, 30 septembrie 2013

Raport de activitate pentru anul școlar 2012-2013Acest raport  reprezintă  rezultatul unui efort comun al Colegiului Director și al Comisiei de cenzori ale Asociației Comitetul de părinți LTNB Medgidia și dorește să sintetizeze principalele activități și proiecte derulate pe parcursul anului școlar 2012-2013.

Le mulțumim celor care au fost alături de noi anul trecut, și îi așteptăm și pe ceilalți să participe la toate acțiunile, indiferent că sunt ale părinților sau ale școlii.

În prima Adunare Generală din octombrie 2012 s-a stabilit constituirea asociației iar înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în vederea dobândirii personalității juridice a fost făcută cu  numărul 4 din 01.02.2013.

Scopul asociației constă în:
a)        susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii româneşti, în interesul copiilor din şcoala şi din învăţământul preuniversitar.
b)       susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile cu profesorii şi conducerea liceului, Inspectoratele şcolare, Administraţiile centrale şi locale, sindicatele din învăţământ, federaţii ale părinţilor, alte organizaţii naţionale şi internaţionale şi societatea civilă.Pentru realizarea acestui scop, Asociaţia, își stabilește următoarele obiective:
a)      promovarea comunicării şi cooperării între unităţile şcolare din ţară şi din Europa;
b)      schimbul de informaţii în domeniul educaţiei cu organizaţii similare din tara şi străinătate;
c)      editarea şi tipărirea de materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi activitatea desfăşurată;
d)     organizarea de simpozioane şi acţiuni cu teme diverse şi participarea la acţiuni organizate de către asociaţii similare, atât din ţară, cât şi din străinătate;
e)      promovarea şi dezvoltarea activităţii educaţionale şi de pregătire profesională prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinţe şi cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe;
f)       atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub formă de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe bază de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe, activităţi comerciale  etc.;
g)      asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătura permanentă cu managementul liceului, administraţiile locale, privind măsurile administrative, gospodăreşti şi de securitate a copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preuniversitar;
h)      modernizarea învăţământului românesc şi a managementului acestuia;
i)        realizarea unei mai mari conectivităţi a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu mediul economic (de afaceri), comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile nonguvernamentale şi guvernamentale şi mass-media, în vederea creşterii calităţii educaţiei civice a copiilor;
j)        dezvoltarea de legături cu asociaţii de acelaşi tip sau conexe procesului de învăţământ, la nivel naţional;
k)      sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ şi valorifica, pregătirea şi inteligenta lor; protejarea tinerelor valori;
l)        conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor copiilor şi integrării lor în unităţile de învăţământ preuniversitar şi societate;
m)    promovarea şi îmbunătăţirea actului educaţional;
n)      susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi sportiv;
o)      gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse;
p)      sprijin pentru elevii cu situaţii materiale precare.


MEMBRII COLEGIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI COMITETUL DE PĂRINȚI LTNB MEDGIDIA ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013

PREȘEDINTE                         dl. OLARU LAURENȚIU RELU (până pe data de  
                                                    28.03.2013 dată la care a înaintat cerere de demisie din
                                                    funcţie) (IX B)
PREȘEDINTE INTERIMAR    dna. BOJNIGEANU AURELIA 
                                                     (Hotărârea 24/28.03.2013 a Colegiului 
                                                      Director) (IX A)
VICEPREȘEDINTE               dna. PĂVĂLEANU ALINA MAGDALENA (X G)
MEMBRU                                  dna. GHIȚĂ TITIȚA (X F)
MEMBRU                                  dna. ȘERB ELENA GINA (XI E)
MEMBRU                                  dna. ZAMFIR LILIANA  (XI C)
Componența Colegiului Director s-a completat conform Art.12 din Actul constitutiv,Hotărârea nr. 2/02.02.2013 a  Colegiului Director cu  funcția de director executiv.
DIRECTOR EXECUTIV        dl. GHEORGHE DAN (IX D)


COMISIA DE CENZORI
ȘEF COMISIE DE CENZORI  dna. MOCANU AMALIA (IX B )
MEMBRU                                  dna. UZUN ELENA (IX E)
MEMBRU                                  dl. CONSTANTIN VIOREL (IX D)ADUNAREA GENERALĂ

1.    ANGHELOIU ELENA (IX A)
2.     POPA FLORICA (IX B)
3.    DINU VALENTIN (IX C)
4.    IOSIF FLORINA(IX D)
5.    BUTNARU MARIAN (IX E)
6.    TOMA CARMEN (IX F)
7.    BUCUR PAULA (IX G)
8.    PETRESCU DANIELA (X A)
9.     TOMA ANISOARA (X B)
10.    BANGĂU MARINELA (X C)
11.    IVAN ADRIANA (X D)
12.    STAN FELICIA (X E)
13.    MITU ELENA (X F)
14.    CURTSEIT ERGUN (X G)
15.    PETRE CARMEN (XI A)
16.    IORGA MARIAN (XI B)
17.    RADU MONICA (XI C)
18.    PETRE LUCIA (XI D)
19.    OLARU ADRIANA (XI E)
20.    HUGEANU CĂTĂLIN (XI F)
21.    DARDAC ZOE (XII A)
22.    MUSTAFA LEILA (XII B) 
23.    NEGULESCU VIORICA (XII C) 
24.    COCOȘ SILVIA (XII D)
25.    ION MARIANA (XII E)


Asociaţia Comitetul de părinţi LTNB Medgdia, şi-a desfăşurat activitatea conform propriului statut. Membrii Colegiului Director și al Comisiei de cenzori au fost prezenți săptămânal la sediul asociației  în ședințe de analiză a activităţii, precum şi în şedinţe extraordinare, la cererea preşedintelui sau a directorului școlii.

Activitatea curentă a fost desfășurată de Colegiul Director al Asociaţiei împreună cu Comisia de cenzori, care a adoptat hotărâri pe baza mandatului încredinţat de membrii Adunării Generale.

Adunarea Generală este compusă dintr-un reprezentant al fiecărei clase care aderă la asociaţie.
S-a întrunit de două ori  după obținerea personalității juridice a asociației.

Asociația Comitetul de părinţi LTNB Medgidia a fost alături de conducerea școlii si a cadrelor didactice pentru realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate, la standarde europene. Activitatea Asociaţiei s-a concretizat prin multe activităţi:

Deschiderea site-ului, a paginii de Facebook, Twitter pentru asociaţie a făcut ca asociația să interacționeze mai ușor cu elevii, părinţii, profesorii.

Sediul asociaţiei a fost amenajat la etajul 2, mobilierul fiind pus la dispoziţie de către liceu.

Doi membrii ai Colegiului Director au participat la şedinţele Consiliului de administrație al liceului în calitate de parteneri reali de discuție în luarea deciziilor care privesc direct beneficiarii educaţiei, respectiv elevii.

Colegiul Director și Comisia de cenzori au participat și la ședințele cu părinții pe clase.

Participarea cu fonduri la acțiunile prilejuite de zilele liceului: cadouri moş crăciun de ciocolată pentru elevii participanți la concursul şcolar de matematică.

Participarea activă a Colegiului Director și a Comisiei de cenzori la marșul liceului și la spectacolul organizat de Zilele LTNB.

Sprijinirea elevilor la spectacolul prilejuit de sărbătorile Crăciunului organizat în liceu.

Transformarea vestiarelor de pe holurile liceului în băncuțe.

Achiziționarea sistemului de supraveghere video interioară cu 16 camere cu dublă întrebuinţare: examene de bacalaureat și supraveghere holuri, scări acces copii.

Amenajarea spațiilor verzi din curtea liceului și plantare gazon în curtea interioară, activitate care s-a realizat cu sprijinul elevilor, membrilor Colegiului director și al Comisiei de cenzori, al unor profesori și părinți care s-au oferit voluntar să participe.

Implicarea Consiliului Director în realizarea zilei meseriilor din cadrul „săptămânii altfel”.

Participarea alături de liceu la Târgul ofertelor educaționale  în localitatea Medgidia şi Constanţa (flaiere).

Participarea la gala premiilor revistei Metamorfoze şi acordarea a două premii.

Susținerea elevilor participanți la olimpiadele naționale.

Sprijinirea desfășurării Balului primăverii.

Asigurarea strângerii cotizaţiei, popularizarea depunerii declaraţiei 230 si buna gestionare a fondurilor prin participarea activă la ședințele tuturor claselor a Colegiului Director și Comisiei de cenzori.

Asociația a fost alături și de cadrele didactice care au susținut examen de grad,au participat de asemeni la concursuri școlare organizate de liceu.

Asigurarea igienizării şi întreţinerii liceului.

Realizarea şi montarea unei placi de marmură cu șefii de promoţie, sponsorizarea d-nei Şerb Gina.


PLAN DE ACTIVITATE SI DE INVESTITII PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014

 • Sprijinirea școlii pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ.
 • Sprijinirea liceului în desfăşurarea activităţilor extracuriculare şi în derularea programelor şi proiectelor.
 • Implicarea tot mai activă în realizarea unor activităţi comune părinţi - elevi - profesori, privind evitarea abandonului școlar, prevenirea violenței, păstrarea curățeniei școlii.
 • Organizarea de activităţi caritabile.
 • Premierea elevilor cu rezultate deosebite.
 • Atragerea de resurse financiare prin cotizaţii, donaţii şi sponsorizări.
 • Sprijinirea financiară pentru paznicii şcolii.
 • Amenajarea spaţiului verde.
 • Dotarea sălilor de clasă și cabinetelor cu aparatură si materiale didactice.
 • Achiziţionarea unui microbuz.
 • Achiziţionarea unor dozatoare de ceai și ciocolată caldă.


Veniturile obţinute în anul şcolar 2012-2013 prin contribuţia părinţilor asociaţiei au provenit exclusiv din cotizaţiile colectate de la membrii asociaţiei și au fost de 18.647 lei.
La sfârşitul anului şcolar în contul asociației mai erau 2.407 lei. Situația exactă a patrimoniului reiese din raportul comisiei de cenzori aflat la dosarul Asociației.
Gestionarea veniturilor asociaţiei s-a făcut prin folosirea unui registru de încasări și plăţi şi a documentelor justificative, iar pentru sumele primite casierul asociaţiei a  eliberat chitanţe.
Toate cheltuielile au fost făcute în baza unor hotărâri ale Colegiului Director.


Creşterea calităţii procesului de învăţământ nu se poate realiza decât printr-o legătura strânsă între părinţi şi profesori, între Liceu, Asociaţia de Părinţi şi Comunitatea locală.
Consider că activitatea Colegiului Director și a Comisiei de cenzori, în general, a fost foarte bună și doresc continuarea acţiunilor începute şi iniţierea altor acţiuni astfel încât colaborarea dintre şcoală şi familie să fie mai bună pentru binele copiilor noştri.

În ciuda eforturilor uriaşe întreprinse de noi, nu s-a reuşit realizarea unuia dintre obiectivele noastre principale. Este vorba despre îmbunătăţirea relaţiei în triada: părinte – elev - cadru didactic!!!
Invităm părinţii să sprijine activitatea asociaţiei, pentru a îmbunătăţi această relație şi pentru a încuraja parteneriatul şcoală-familie printr-o comunicare deschisă între profesori şi părinţi.

De asemenea, adresăm aceeaşi invitaţie şi cadrelor didactice. Dorim ca şi profesorii să se arate deschişi către o colaborare cât mai activă cu părinţii, întrucât intenţia noastră nu este aceea de a intra abuziv pe ,,teritoriul" lor, pentru a verifica ce fac la catedră sau pentru a le da sfaturi despre cum să-şi facă treaba, ba dimpotrivă.

Cu puţină bunăvoinţă şi mai mult entuziasm putem realiza o întreagă paletă de lucruri frumoase şi utile, ajutând astfel şi dincolo de ,,graniţele” familiei, la formarea caracterelor copiilor noştri. Fără un minim efort şi fără a trece în sfârşit la acţiune nimic nu se poate face.

De aceea, având convingerea că urmărim aceleaşi obiective, contăm pe bunăvoinţa, experienţa şi profesionalismul dvs. şi va aşteptam spre a ne fi alături în toate activităţile asociaţiei de părinţi, cu propuneri, critici dar şi soluţii pentru a duce la îndeplinire toate obiectivele propuse.

Asociaţia promovează dialogul, încurajează înţelegerea, renunţarea la diferite preconcepţii, iar caracteristica predominantă a acestui proiect social este simplitatea lui, sinceritatea şi atitudinea pozitivă promovată.

Vă mulţumim că susţineţi această organizaţie!

Vă mulţumim că aveţi încredere în noi, în cauzele pentru care luptăm, vă mulţumim că sunteţi dornici a face gesturi nobile, de responsabilitate socială pentru binele copiilor liceului nostru!

Vă mulţumim că ne sunteţi alături în astfel de acţiuni care au un singur scop: acela de a oferi copiilor noştri o nouă perspectivă asupra educaţiei şi de a asigura un mediu educaţional necesar unui învăţământ performant!

Preşedinte (interimar)


Aurelia Bojnigeanu

Un comentariu:

 1. Intr-adevar principalul obiectiv nu a fost atins, dar poate ca ati fost mai mult in slujba profesorilor decat a parintilor si elevilor.Din experiente se invata, poate si profesorii trebuie sa-si mai schimbe atitudinea si reticenta fata de parinti si elevi si cu siguranta se vor schimba multe in liceu Si vor vedea ca vor avea numai de castigat daca vor reusi sa sparga zidul care ii desparte de parinti. Si aici interveniti d-voastra Asociatia, cu tact si pricepere incercati sa mediati relatia parinti-elevi-cadre didactice.Numai bine va urez si succes in acest nou an scolar! Un parinte greu incercat

  RăspundețiȘtergere

Comentariile nu sunt moderate si oricine poate posta. Va rugam pe cat posibil sa va semnati mesajele. Pentru aceasta folositi optiunea Nume/url, unde puteti completa doar sectiunea nume.Comentariile neadecvate vor fi sterse.